یادداشت بهارانه افسان پاکرو

Posted by

روسیه تولید نفت خود را کاهش می دهد

افسانه پاکرو بازیگر سینما تلویزیون به مناسبت فرا رسیدن سال جدید یادداشتی بهاری نوشت. تنها میتوان امیدوار بود که سال پیش رو، سال خوبی باشد و توان بخشش سال پیش را با بدیها و سختیهایش داشت .

روسیه تولید نفت خود را کاهش می دهد