پیش بینی طول عمر با اندازه دور کمر

Posted by

رکود به بازار مسکن بازگشت

مطالعه جدید نشان می دهد افزایش اندازه دور کمر می تواند ریسک مرگ زودهنگام را افزایش دهد.

رکود به بازار مسکن بازگشت