قدرت فزایندۀ اردوغان با اصلاح قانون اساسی

Posted by

رکورد جالب شاگردان منصوریان در لیگ برتر

در حالی که تا برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه کمتر از یک ماه وقت باقی‌مانده، بحث‌ها دربارۀ اصلاحات پیشنهادی دولت در حال افزایش است.

رکورد جالب شاگردان منصوریان در لیگ برتر