عملکردنیروهای اورژانس زیر ذره بین وزارت بهداشت

Posted by

رکورد کی روش شکست

کولیوند گفت: در استان تهران نیز از تمامی اورژانس های بیمارستانی و مراکز درمانی و دندانپزشکی به منظور ارتقای ارائه خدمات به مردم و نظارت بر نحوه خدمات دهی ارزیابی و بازدید به عمل می آید.

رکورد کی روش شکست