جزئیات روند اجرای طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

Posted by

رگبار و باران بهاری در ۲۲ استان کشور

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تکالیف و ضروت‌های اجرای طرح سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) به تشریح جزئیات اقدامات و موانع اجرای این طرح پرداخت.

رگبار و باران بهاری در ۲۲ استان کشور