آخرین پیام نوروزى امام خمینی

Posted by

زمان دقیق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

امام خمینی در آخرین پیام نوروزی خود تغییرات روحی را که سیره انبیا از اول تا آخر بوده است برای همه ملت خواستار شدند.

زمان دقیق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا