کردستان عراق: سرنوشت مالکی زباله دان تاریخ است!

Posted by

زندان اوین به فضای سبز شهر تهران اضافه می شود

سخنگوی رسمی رئیس منطقه کردستان عراق گفت، نوری مالکی معاون رئیس جمهوری این کشور، به حقوق مردم و رئیس کردستان تجاوز کرده و به خود اجازه داده تا حوادث را بر اساس سلیقه خود تحلیل کند

زندان اوین به فضای سبز شهر تهران اضافه می شود