شعر نوجوان 14 ساله در تقبیح ترامپ

Posted by

سارق مسلح بانک به دام افتاد

یک نوجوان 14 ساله آمریکایی با سرودن شعری با عنوان «رقابت»، از سیاست‌های نژادپرستانه ترامپ انتقاد کرده است.

سارق مسلح بانک به دام افتاد