روحانی نقدهای دلسوزانه را سرکوب کرد

Posted by

سخنگوی دولت ستاره‌دار شد

عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب تصریح کرد: آقای روحانی نه تنها از ظرفیت های مختلف استفاده نکرد بلکه هر گونه نقد دلسوزانه را با الفاظ مختلف و روش های ناپسند سرکوب می کرد.

سخنگوی دولت ستاره‌دار شد