توئیت حمید ابوطالبی درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

Posted by

سخن پیامبر(ص) درباره کسانی که در گناه دیگران شریک هستند

سخن پیامبر(ص) درباره کسانی که در گناه دیگران شریک هستند