شورای اروپا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را تمدید کرد

Posted by

سردار علی اکبر دانشیار درگذشت

شورای اتحادیه اروپا، تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران به بهانه‌های ادعایی حقوق بشر را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.

سردار علی اکبر دانشیار درگذشت