اعطای وام به مددجویان کمیته امداد

Posted by

سرمای هوا در تهران به اوج می رسد

فتاح تصریح کرد: کمیته امداد، وامی را نیز برای خودکفایی مددجویان در نظر گرفته است و این وام نیز یکی از اصلی ترین عوامل برای خودکفایی و خروج یک مددجو از چرخه حمایتی محسوب می شود.

سرمای هوا در تهران به اوج می رسد