برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس

Posted by

سه برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

اکبر شیرزادی مسئول برنامه ریزی گروه های آموزشی دفتر متوسطه نظری در رابطه با جشنواره الگوهای تدریس اظهار کرد: در نظام تعلیم و تربیت فعالیت‌هایی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها تدریس معلم در کلاس درس است و این مسئله می‌تواند در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش‌آموزان موثر باشد.

سه برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی