به جنگ با پوکی استخوان بروید

Posted by

سه شنبه همه به آزادی می روند

تمرین منظم جزو کلیدی برنامه جامع درمان یا پیشگیری از پوکی استخوان است. برای کسب فواید ورزش در استخوان ها باید به سراغ ورزش ها و تمرین هایی بروید که مستلزم وزن گذاری روی پا باشد.

سه شنبه همه به آزادی می روند