حضور وزیر کشور در همایش سراسری فرماندهان ناجا

Posted by

سوء استفاده راستگرایان فرانسه از حمله تروریستی

در این همایش وزیر کشور و فرماندهان رده های مختلف ناجا حضور دارند.

سوء استفاده راستگرایان فرانسه از حمله تروریستی