خودروهای داخلی مانند «هندوانه دربسته» است

Posted by

سیدجلال: من باید از آقای کریمی به شدت و به صورت ویژه تشکر کنم

کیفیت خودروهای داخلی در حالی همواره طی این سال‌ها محل انتقاد افکار عمومی و کارشناسان بوده که گاهی تناوب و عدم‌ثبات کیفیت یا به‌عبارت بهتر، «نبود نرخ مشخص کیفی» نارضایتی مشتریان را در پی داشته است. اوضاع به شکلی است که به قول یکی از مدیران پیشین خودروسازی کشور، خودروهای تولید داخل مانند «هندوانه دربسته» است.

سیدجلال: من باید از آقای کریمی به شدت و به صورت ویژه تشکر کنم