روابط باکشورهای افریقایی توسعه می یابد

Posted by

شاخصه یک خانه با صفا

معاون اول رییس جمهور گفت: توسعه روابط با کشورهای افریقایی از اولویت های ایران است و در این چارچوب ما ازگسترش مناسبات با کشور اوگاندا استقبال می کنیم.

شاخصه یک خانه با صفا