نبود بیماری روانی به معنای سلامت روانی نمی باشد

Posted by

شانس هاشمی برای ریاست شورا بیشتر شد

برخی افراد بر این باورند که صرفا نبود بیماری روانی به معنی سلامت روانی است، اما متخصصان امر معتقدند سلامت یا اختلال روانی یک طیف بی‌انتهاست که در یک سمت آن اختلالات روانی و در سمت دیگر آن سلامت روانی قرار گرفته است.

شانس هاشمی برای ریاست شورا بیشتر شد