ستاره منچستر در حال کشیدن قلیان/تصاوير

Posted by

شبی با کارتن‌خوابها

بازیکن چپ پای هلندی که در ژوئن 2015 با سر و صدای فراوانی به اولدترافورد منتقل شد اینروزهای در حاشیه قرار گرفته و با رخ دادن اتقاقات اخیر باید منتظر بی‌مهری بیشتری از جانب آقای خاص باشد.بر اساس خبر THE SUN مصرف قلیان برابر است با  200 نخ سیگار.وینگر چپ من‌یو در کلوپی در روتردام زادگاه مادریش در حال مصرف قلیان مشاهده شد.پیش از این رحیم استرلینگ ستاره جوان و گرانقیمت من‌سیتی هم در حال کشیدن قلیان دیده شده بود.       

شبی با کارتن‌خوابها