معاون قالیباف به شورا می رود

Posted by

شناسایی معتادان و تامین نیازهای آنها از سوی دولت/ تصمیم گیری روز سه شنبه در صحن مجلس

قدرت گودرزی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به منظور ارائه گزارش در خصوص عملکرد مالی شهرداری تهران در سیصد و شصت و هفتمین جلسه علنیشورای شهر تهران حضور پیدا خواهد کرد.

شناسایی معتادان و تامین نیازهای آنها از سوی دولت/ تصمیم گیری روز سه شنبه در صحن مجلس