اشتباهاتی که همه والدین انجام می دهیم

Posted by

شکست توطئه جنگی ترامپ و اعراب علیه تهران/پیشخوان

والدینی که به فرزندان‌شان باج می‌دهند به آنان قدرت زیادی نیز می‌دهند. این امر به کودک اجازه می‌دهد با رفتار بد و یا بدخلقی بسیاری از موقعیت‌ها را کنترل کند و به مرور زمان انتظاراتی بیشتر و غیر منطقی داشته باشد و در صورت نرسیدن به خواسته‌های خود رفتار‌های اشتباهش را بیشتر ادامه خواهد دهد.

شکست توطئه جنگی ترامپ و اعراب علیه تهران/پیشخوان