خطرات غیرقابل باور آلودگی صوتی

Posted by

شکست سنگین یاران گوچی در ایتالیا

به گفته محققان، قرارگیری در معرض سروصداهای بلند نظیر زندگی در نزدیکی فرودگاه یا ایستگاه قطار موجب افزایش ترشح آدرنالین می شود. هورمون آدرنالین نیز با افزایش تپش قلب و فشارخون مرتبط است که منجر به بیماری های قلبی می شود.

شکست سنگین یاران گوچی در ایتالیا