جنجال آفرینی دختر ترامپ در جمع رهبران جهان

Posted by

صاحب کوچکترین قهوه خانه دنیا درتهران درگذشت

نشستن ایوانکا ترامپ برای دقایقی برجای پدرش بر سر میز اصلی اجلاس نشست ۲۰، واکنش هایی را به همراه داشت. بدنبال این رویداد، بسیاری از منتقدان دولت ترامپ وی را به ‘خویشاوندسالاری’ متهم کردند و در این میان آن اپلبام تاریخ نگار، در خلال انتقادهای تند از ترامپ در توییتر، صلاحیت وی را زیر سؤال برده و وی را ‘ناشی’ خواند.

صاحب کوچکترین قهوه خانه دنیا درتهران درگذشت