نقش پررنگ اشتغال در توانمند شدن جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور

Posted by

ضبط اپیزود آخر سریال «خونه بی‌بی گندم» با سوسن پرور

رئیس سازمان بهزیستی کشور اشتغال را یکی از مهم ترین نیازهای جامعه هدف نهادهای حمایتی دانست و تصریح کرد: با توجه به نقش اشتغال در توانمند شدن جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور، به دنبال این هستیم که از طریق اجرای طرح تامین مالی خرد، نسبت به توانمند شدن مددجویان اقدام کنیم.

ضبط اپیزود آخر سریال «خونه بی‌بی گندم» با سوسن پرور