شاعر عربستانی به ۲ ماه زندان محکوم شد

Posted by

طارمی در تاریخ فوتبال پرسپولیس از دایی و باقری پیش افتاد

یک شاعر عربستانی به دلیل سرودن یک قصیده که دادگاه این کشور آن را اهانت به مسئولان امنیتی تلقی کرده به ۲ ماه زندان محکوم شد. دادگاه اعلام کرد «این شاعر تعهد خود را مبنی بر عدم انتشار اشعار علیه حاکمیت، نقض کرد.»

طارمی در تاریخ فوتبال پرسپولیس از دایی و باقری پیش افتاد