گزارش زنده؛ ذوب‌آهن 1 – بنیادکار 0

Posted by

ظریف جمعه به مسکو می رود

وحید محمدزاده ارسال مهدی‌پور را به زیبایی تبدیل به گل کرد و ذوب‌آهن را در دقیقه 5 پیش انداخت.

ظریف جمعه به مسکو می رود