چند دلیل اصلی برای گران کردن خودرو

Posted by

ظریف وارد یونان شد

شرکت های خودروساز همواره بر پایین بودن قیمت فروش تولیدات خود اصرار داشته و به هر بهانه و دلیلی بازار را مجبور به تحمل رشد قیمتها می کنند. اما کدام عامل در افزایش قیمت خودرو موثر است؟

ظریف وارد یونان شد