واجدین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری چند میلیون نفر هستند؟

Posted by

«عارف لرستانی» قربانی در حاشیه‌

در هرصورت اگرچه رأی دادن در انتخابات یک حق همگانی است و شرکت در انتخابات یکی از اساسی‌ترین حقوق و از آزادی‌های سیاسی افراد به شمار می‌آید اما قرار دادن شرایط و محدودیت‌هایی برای رای‌دهندگان، خلاف این حق و آزادی سیاسی نیست.

«عارف لرستانی» قربانی در حاشیه‌