حال آقای نویسنده خوب نیست

Posted by

عاملان قتل سپیدان دستگیر شدند

فرزند فیروز زنوزی جلالی از نامساعد بودن حال پدرش خبر داد. زنوزی جلالی همچنین افزود: این بیهوشی از سوی پزشکان صورت گرفته و با کما تفاوت دارد.

عاملان قتل سپیدان دستگیر شدند