۷ پرده از بی‌پروایی بدپوششان و بدحجابان

Posted by

عبداللهیان: اتهام بی‌اساس کویت به تهران به دور از رفتار حکیمانه است

بدپوششی و بدحجابی بیداد می‌کند؛ دیگر کسی نیست که ارشاد یا حتی برخورد کند؛ شاید «پلیس» هم از این همه تنها کارکردن خسته شده و منتظر است متولیان دیگر انجام وظیفه کنند.

عبداللهیان: اتهام بی‌اساس کویت به تهران به دور از رفتار حکیمانه است