تایید حکم اعدام متجاوزین به عنف

Posted by

عربستان پیام سازش به ایران داده

پرونده در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شده و به بحث و گفتگو و بیان نظریات موافقین و مخالفین منجر شد که در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای حکم اعدام متجاوزین به عنف را منطبق با قانون تشخیص داده اند و تایید نموده اند.

عربستان پیام سازش به ایران داده