زمان خداحافظی آقای گل سابق استقلالی ها مشخص شد

Posted by

علاقه آلمان برای ساخت فیلم مشترک با ایران

رضا عنایتی یک بار دیگر اعلام کرد که در بازی با تیم استقلال از فوتبال خداحاظفی خواهد کرد.

علاقه آلمان برای ساخت فیلم مشترک با ایران