وعده عجیب کره شمالی به خبرنگاران خارجی

Posted by

علی سامره داغدار شد

کره شمالی به خبرنگاران خارجی مستقر در این کشور گفته آماده وقوع «رویدادی بزرگ و مهم» در روز پنجشنبه باشند.

علی سامره داغدار شد