برآورد هزینه درمان شوماخر تا امروز

Posted by

عوارض کم خونی بر شنوایی

صورت حساب پزشکی شوماخر نشان می‌دهد که تاکنون 14 میلیون پوند هزینه درمان این ورزشکار آلمانی شده است.

عوارض کم خونی بر شنوایی