خط 7 مترو تا پایان امسال راه اندازی می شود

Posted by

فرانسه در شب سال نو امنیتی شد

قناعتی گفت:خط 7 مترو تا پایان امسال راه اندازی می شود گفت: خط 6 مترو هم تا سال آینده به بهره برداری می رسد و با راه اندازی این دو خط نیاز به 1000 واگن داریم.

فرانسه در شب سال نو امنیتی شد