جدال مربیان خبرنگار کمی بعد از روز خبرنگار

Posted by

فرودگاه صنعاء هر چه سریعتر باید بازگشایی شود

بازی صنعت نفت و پدیده را می توان دوئل خبرنگاران نامید چرا که فرازکمالوند و رضا مهاجری هردو قبل از مربی گری، خبرنگار بوده اند.

فرودگاه صنعاء هر چه سریعتر باید بازگشایی شود