کارشکنی علیه گزارش مدارک تحصیلی حسین فریدون/ گزارش 10 روزه در 100 روز هم به صحن مجلس نرسید

Posted by

فیلم «مهران مدیری» پروانه نمایش گرفت

عضو کمیته سه نفره بررسی مدارک تحصیلی حسین فریدون، با بیان اینکه در مسیر تهیه گزارش برای مدارک تحصیلی حسین فریدون با کارشکنی هایی روبرو هستیم، گفت: قرار بود طبق ماده 236 آئین نامه داخلی گزارش در 10 روز تحویل هیئت رئیسه مجلس شود اما نزدیک به 100 روز هم سپری شده ولی گزارش هنوز برای هیئت رئیسه مجلس ارسال نشده است.

فیلم «مهران مدیری» پروانه نمایش گرفت