توصیه‌های ابتکار به منتخبان شورای پنجم پایتخت

Posted by

قاتلان پروستات را بشناسیم

ابتکار در آخرین روزهای حضور خود در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پنجمین آغاز پنجمین دوره فعالیت شورای شهر تهران بزودی، اظهار کرد: تحولی که در ترکیب شورای پنجم اتفاق افتاده، غیر قابل انکار است اما نباید فراموش کنیم که گاهی مقام، پست و عنوان توهم دانایی ایجاد می‌کند. ایجاد توهم دانایی در نمایندگان مردم، بسیار خطرناک است.

قاتلان پروستات را بشناسیم