اعتراض ستاد قالیباف درباره دروغی که روحانی به قالیباف منتسب کرد/عکس

Posted by

قرارداد متفاوت استقلالى ها با ستاره نیجریه اى

ستاد قالیباف به کمیسیون تبلیغات درباره دروغی که روحانی به قالیباف منتسب کرد کتبا اعتراض کرد.

قرارداد متفاوت استقلالى ها با ستاره نیجریه اى