ملاک ارزیابی و سنجش صحت اطلاعات پزشکان کشور چیست؟

Posted by

قرارداد میلیارد دلاری جت ها با ایران چالشی برای ترامپ!

جدا از دو پزشک متقلب شهرستان شوش، در هفته های گذشته خبر بازداشت یک پزشک قلابی در شهرستان مسجد سلیمان که برای 5 سال در بیمارستان 22 بهمن این شهرستان و یک پزشک قلابی دیگر که در شهر تهران علاوه بر پزشکی به کلاه برداری مالی از مراجعان نیز مشغول بودند، منتشر شد.

قرارداد میلیارد دلاری جت ها با ایران چالشی برای ترامپ!