مسکن در نیمه دوم 96 رونق می‌گیرد

Posted by

قلعه‌نویی فینال حذفی را نمی‌بیند؟

در سال 2016، اقتصاد ایران، 20 درصد کوچک‌تر از زمان قبل تشدید تحریم‌ها شده بود. به این معنی که حتی اگر ایران بخواهد به مسیر رشد پیش از سال 2012 خود برگردد، تا سال 2020 زمان خواهد برد که تولیدناخالص داخلی ایران به مسیر صحیحی برای جبران خسارات پیش از تحریم‌ها برسد.

قلعه‌نویی فینال حذفی را نمی‌بیند؟