خانم بازیگر: بازیگری از نظر من، صرفا ادای کسی را در آوردن نیست

Posted by

قلعه نویی: شانس آوردیم

بازیگری از نظر من، صرفا ادای کسی را در آوردن نیست، تصور کردن کسی و تکرار حالات آن نیست، من بر اساس تجربه ای که از این حرفه داشتم تعریفم را بیان می کنم، ما چیزی داریم تحت عنوان اکت و ری اکت، که اکت، یعنی دیالوگ گفتن و حرکت کردن ولی ری اکت، جایی اجرا می شود که فرد عکس العمل نشان می دهد.

قلعه نویی: شانس آوردیم