ممنوعیت حمل ابزارهای الکترونیک توسط مسافران آمریکا

Posted by

قهرمانی تراکتورسازی در لیگ برتر واقعاً خیلی سخت است

آمریکا حمل ابزارهای الکترونیک توسط مسافران برخی پروازهای خارجی را ممنوع می کند.

قهرمانی تراکتورسازی در لیگ برتر واقعاً خیلی سخت است