تظاهرات مخالفان ترامپ در روز مالیات

Posted by

قول هافبک پرسپولیس به هواداران

مردم آمریکا در شهرها و ایالتهای مختلف این کشور در روز موسوم به «روز مالیات» به خیابانها ریختند.

قول هافبک پرسپولیس به هواداران