آخرین وضعیت اعزام دانشجویان به عتبات

Posted by

قیامت در کلام امام محمد باقر(ع)

زارع با اشاره به اینکه در شانزدهمین دوره از عتبات دانشجویی 3 هزار دانشجو در غالب 85 کاروان باقی ماندند تصریح کرد: آخرین زمان برای اعزام به این سفر هفتم اردیبهشت ماه است.

قیامت در کلام امام محمد باقر(ع)