علاقه آلمان برای ساخت فیلم مشترک با ایران

Posted by

قیمت خودروهای داخلی در 22 فروردین 96

رییس دفتر کمپانی باواریا در برلین در گفتگویی با مدیرعامل بنیاد فارابی از علاقه برای ساخت یک پروژه مشترک با ایران سخن گفت.

قیمت خودروهای داخلی در 22 فروردین 96