خطرات مصاحبه با وزیر راه!

Posted by

لاوروف: موضع روسیه درباره اسد تغییر نکرده است

آخوندی، وزیر دولت تدبیر، در واکنش به سئوال یک خبرنگار درباره هواپیماهای خریداری شده، با عصبانیت میکروفن را از دست وی گرفت!

طرح: محمدعلی رجبی

 

 

لاوروف: موضع روسیه درباره اسد تغییر نکرده است