تا 10 سال نمی توانیم فلز اورانیوم تولید کنیم

Posted by

لزوم مذاکره مدیریت شهری برای ساخت پلاسکو جدید با مالک

دو چیز را تا ده سال آینده نمی توان انجام داد،لذا نمی توانیم فلز اورانیوم و پلوتونیوم را تا 10 سال آینده تولید کنیم این در حالی است که فلز اورانیوم را یک بار تولید کرده و روشهای تولید آن را بلد هستیم.

لزوم مذاکره مدیریت شهری برای ساخت پلاسکو جدید با مالک