وسائل هواپیما رو کجا می‌برین؟ / کاریکاتور

Posted by

لطفا نخوابید!

در حاشیه خارج کردن برخی ابزار و تجهیزات هواپیما توسط برخی مسافران و اقدام به فروش آن، محمدرضا ثقفی این کارتون را در شهروند منتشر کرد.
 
 

لطفا نخوابید!