آیا توسل به امامان معصوم (ع) خواندن غیر خداست؟

Posted by

لیگ برتر و یادبود شهید گرانقدر مدافع حرم

توسل به اهل بیت(ع) همواره در فرهنگ شیعه از جایگاه والایی برخوردار است و شیعیان با این عمل خود را به خدا نزدیک می کنند.

لیگ برتر و یادبود شهید گرانقدر مدافع حرم